دکتری

ریاضی کاربردی گرایش علوم کامپیوتر

دانشگاه شهید باهنر کرمان

کرمان، ایران (شهریور ۱۳۹۷)

گرایش: علوم کامپیوتر – معدل ۱۹٫۲۵ از ۲۰

عنوان تز: خلاصه‌سازی خودکار اسناد متنی

کارشناسی ارشد

مهندسی فناوری اطلاعات

دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک) تهران

تهران، ایران (آبان ۱۳۸۵)

گرایش: تجارت الکترونیک – معدل ۱۶٫۴ از ۲۰

عنوان پایان نامه: بررسی،ارزیابی و بهبود مدلهای لغو گواهی کلید عمومی

کارشناسی

علوم کامپیوتر

دانشگاه شهید باهنر کرمان

کرمان، ایران (تیر ۱۳۸۳)

گرایش: سیستمهای اطلاعاتی – معدل ۱۶٫۸۳ از ۲۰