دکتری

ریاضی کاربردی گرایش علوم کامپیوتر

دانشگاه شهید باهنر کرمان

کرمان، ایران (شهریور 1397)

گرایش: علوم کامپیوتر – معدل 19.25 از 20

عنوان تز: خلاصه‌سازی خودکار اسناد متنی

کارشناسی ارشد

مهندسی فناوری اطلاعات

دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک) تهران

تهران، ایران (آبان 1385)

گرایش: تجارت الکترونیک – معدل 16.4 از 20

عنوان پایان نامه: بررسی،ارزیابی و بهبود مدلهای لغو گواهی کلید عمومی

کارشناسی

علوم کامپیوتر

دانشگاه شهید باهنر کرمان

کرمان، ایران (تیر 1383)

گرایش: سیستمهای اطلاعاتی – معدل 16.83 از 20