1. داوری 4 مقاله از ژورنال   Applied Soft Computing

2. داوری همایش کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی – 1390

3. داوری همایش CICIS 2019

4. داوری همایش IPRIA 2019