• عضو هیات علمی طرح سربازی دانشکده صنعتی معدنی زرند (مجتمع آموزش عالی زرند) از اسفند 1386 تا اسفند 1389
  • عضو هیات علمی گروه کامپیوتر مجتمع آموزش عالی زرند از 1390 تا کنون

 

  • مدیر گروه کامپیوتر مجتمع آموزش عالی زرند از مهر 1397 تا کنون
  • دبیر کمیته نظارت و ارزیابی مجتمع آموز عالی زرند از 1397تا کنون