• عضو هیات علمی طرح سربازی دانشکده صنعتی معدنی زرند (مجتمع آموزش عالی زرند) از اسفند ۱۳۸۶ تا اسفند ۱۳۸۹
  • عضو هیات علمی گروه کامپیوتر مجتمع آموزش عالی زرند از ۱۳۹۰ تا کنون

 

  • مدیر گروه کامپیوتر مجتمع آموزش عالی زرند از مهر ۱۳۹۷ تا کنون
  • دبیر کمیته نظارت و ارزیابی مجتمع آموز عالی زرند از ۱۳۹۷تا کنون