مجلات ISI:

۳٫ Mahdi Jampour and Ali Naserasadi, “Chaos Game Theory and its application for Offline Signature Identification”, IET Biometrics 8(5):316-324, IET Digital Library, August 2019, 10.1049/iet-bmt.2018.5188.

 

۲٫ Ali Naserasadi, Hamid Khosravi and Faramarz Sadeghi, “Extractive Multi-Document Summarization Based on Textual Entailment and Sentence Compression via Knapsack Problem”, Natural Language Engineering 25 (1):121-146, Cambridge University Press, January 2019, 10.1017/S1351324918000414.

 

۱٫ M. Saleh Mohammadi and Ali Naserasadi, “A Criticism of the ACW Algorithm”, Computers & Mathematics with Applications 64(8): 2616-2620, October 2012, ISSN 0898-1221, 10.1016/j.camwa.2012.06.024.

 

مجلات علمی پژوهشی:

۸٫ علی ناصراسدی، «خلاصه‌سازی چندسندی استخراجی مبتنی بر پرس‌وجوی متن با استفاده از تفسیر و استلزام متنی»، دو فصلنامه مدیریت مهندسی و رایانش نرم ۴(۱): ۹-۲۴، ۱۳۹۷٫

 

۷٫ Neda Rajabpour, Amirmahdi Mohammadighavam, Ali Naserasadi and Majid Estilayee. “TFR: A Tourist Food Recommender System based on Collaborative Filtering”. International Journal of Computer Applications ۱۸۱(۱۱):۳۰-۳۹, August 2018.

 

۶٫ Amirmahdi Mohammadighavam, Neda Rajabpour and Ali Naserasadi, “Estimating the Number of Air Passengers using Neural Networks”, International Journal of Applied Information Systems 2(5):20-23, May 2012.

۵٫ Amirmahdi Mohammadighavam, Neda Rajabpour and Ali Naserasadi, “A Survey on Data Mining Approaches”. International Journal of Computer Applications 36(6):14-18, December 2011.

 

۴٫ Alireza Arab Asadi, Ali Naserasadi and Zeinab Arab Asadi. “A New Hybrid Algorithm for Traveler Salesman Problem based on Genetic Algorithms and Artificial Neural Networks”, International Journal of Computer Applications 24(5):6–۹, June 2011.

 

۳٫ Moein Mohammadi, Ehsan Molaei and Ali Naserasadi, “A Survey on Location based Services and Positioning Techniques”, International Journal of Computer Applications 24(5):1–۵, June 2011

 

۲٫ Ali Naserasadi, “Author’s Security in Electronic Learning Systems”, International Journal of Computer Applications 21(10): pp. 25-29, May 2011.

 

۱٫ Mahdi Jampour, Ali Naserasadi, Majid Estilayee and Maryam Ashourzadeh, “Extract and Classification of Iris Images by Fractal Dimension and Efficient Color of Iris”, International Journal of Computer Applications 18(1): 11-14, March 2011.